sobota, 29 października 2011

odwiedzając naszych znajomych / visiting our friends


Nadarzyła się miła okazja aby odwiedzić naszego znajomego - festiwal Diwali - znany jako "święto światła". W restauracji Budda przygotował imprezę uświetnioną występami dziewczyn wykonujących taniec bollywodzki.
Tym razem obserwowałyśmy występy innych oraz spróbowałyśmy indyjskiego jedzenia.
( nie jest daleko od Indii do Flamenco..ale o tym możesz przeczytać poniżej..)

There was nice occasion to visit our friend - festival Diwali - popularly known as the "festival of lights". In Buddha Restaurant he prepared event with the group of girls performing  bollywood dance.
This time we watched others dancing  and we tasted an indian foods.

(there is not far away from India to Flamenco..about this you can read below..)


"Około IX wieku, z niewiadomych przyczyn tysiące mieszkańców północno-zachodniej części Indii zaczęło emigrować na Zachód. Wyruszyli z terenów znanych obecnie jako Pendżab i Pakistan.
W Persji rozdzielili się i niektórzy podróżowali przez Palestynę, Egipt,  Marok, przez Cieśninię Gibraltarską, w końcu przybywając, zwani już Cyganami, na południe mauretańskiej Hiszpanii.
 
W tym regionie, wcześniej znanym jako Al-Andalus, różne kultury współistniały przez setki lat.
Było to chyba jedyne miejsce, gdzie Cyganie, Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie żyli razem w pokoju przez wiele lat.
Każda grupa miała swoje własne zwyczaje, muzykę i instrumenty.
Po wielu latach, na początku XIX wieku, po przez wzajemny wpływ i przemieszanie muzycznych ekspresji , zrodził się tajemniczy i ekspresyjny rodzaj muzyki.
Dzisiaj znany jako Flamenco."

(tekst Miguel Czachowski)

"Around the 9th Century, for unknown reasons, thousands of inhabitants of the northwestern part of India began to emigrate west.
They set out from the territories now known as the Punjab and Pakistan.
In Persia they split and some travelled via Palestine, Egypt and Marocco and throught the Strait of Gibraltar, finally arriving, known already as Gipsies, in the south of Moorish Spain.

In this region, previously known as Al-Andalus, various cultures co-existed for hundred years.
That was perhaps the only place where Gipsies, Jews, Christians and Muslims lived peacefully together for a many years.
Each group had its own customs, music's and instruments.
After many years, in the beginning of the 19th Century, due to mutual influences and the mingling of their musical expressions,a mysterious and expressive type of music emerged.
Today it is known as Flamenco."

(text by Miguel Czachowski)

fot.Martita